Saturday, May 18, 2013

Buku Terbaru Prof. Dr. Ungku Maimunah Mohd Tahir

(I) Islam, Feminisme Barat dan Sastera  Melayu


Penulis: Ungku Maimunah Mohd Tahir & Zulkarnain Mohamed
Penerbit: Universiti Kebangsaan Malaysia
Harga: RM35.00

Buku ini menjurus kepada persoalan yang sering mendapat perhatian dalam medan kesusasteraan iaitu wanita serta pemerihalan dan penampilannya dalam karya kreatif.  Dalam konteks sastera Melayu, persoalan ini perlu berdepan dengan tiga unsur penting iaitu perspektif Islam, budaya Melayu dan teori Barat khususnya feminisme, yang terakhir  selaku kerangka analisis yang kerap menjadi pilihan penulis kreatif dan juga  pengkritik. Sejauh manakah persoalan tersebut telah ditangani dengan adil dan saksama, sesuai dengan pengungkapannya dalam karya kreatif dan kritikan yang berlatarkan budaya dan akal budi  Melayu-Islam?  Atau, adakah persoalan tersebut dikesampingkan sebagai tidak relevan kerana budaya Melayu dan agama Islam dianggap sedia tertanam secara tersirat dalam tulisan yang terhasil?   Buku ini mengetengahkan perbincangan mendalam daripada perspektif Islam dan juga feminisme Barat agar keduanya dapat dihayati serentak untuk membolehkan kita menjawab dengan objektif dan tepat satu soalan penting, relevan dan serius, yang memang wajar diajukan:  benarkah sastera dan kritikan kita telah diperkayakan secara berhikmah dan bijaksana dengan penerapan idea-idea feminisme Barat?


(II) Gender dalam Sastera Melayu


Penyunting: Ungku Maimunah Mohd Tahir 
Penerbit: Universiti Kebangsaan Malaysia
Harga: RM38.00

Dalam sastera Melayu, perspektif gender yang datang bersama fahaman feminisme Barat serta teori sastera feminis cetusannya itu, dengan cepat menarik perhatian kepada aspek pemerihalan wanita dalam karya sastera serta isu gender yang berkaitan dengannya.  Soal pembentukan identiti wanita, peranan dan fungsinya, ruang yang diperuntukkan baginya, keberdayaan yang dinafikan atau diberikan kepadanya,  sifat pemberontak atau penurut yang difikirkan sesuai baginya sering merupakan antara tumpuan garapan penulis kreatif di satu pihak dan tumpuan analisis para pengkritik di pihak yang lain. Berlatarbelakangkan konteks Melayu-Islam,  adakah pemerihalan, lakaran serta pemaparan wanita Melayu oleh penulis kreatif  peka terhadap  tuntutan agama dan budaya tempatan; dan adakah pengkritik sastera membedah siasat pemerihalan dan pemaparan tersebut  sewajarnya, juga bertunjangkan tuntutan agama dan budaya Melayu-Islam?  Koleksi lapan buah makalah dalam buku ini, yang menganalisis pelbagai genre dari sastera ‘tradisional’ ke sastera ‘moden’ dan juga  fiksyen sains, menyerlahkan bagaimana dan sejauh mana soalan tersebut ditangani.

***************
 
UNGKU MAIMUNAH MOHD. TAHIR, PhD, Profesor dan Felo Penyelidik Utama, Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Beliau mengkhusus dalam bidang Kritikan Sastera, Teori Sastera, Teori Kritikan dan Sastera Bandingan, dengan penekanan kepada anjakan baru dalam kritikan sastera Melayu, khususnya melalui Gagasan Persuratan Baru.

ZULKARNAIN MOHAMED, PhD, Pensyarah Kanan, Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Beliau mengkhusus dalam bidang Sastera Islam Bandingan yang merangkumi sastera Arab, Melayu, Indonesia dan isu-isu dalam Kesusasteraan Arab Moden, dengan penekanan kepada batasan bercereka menurut akidah Islamiah.